لوگوی الماس کاوه

آموزش رمز گاو صندوق

انواع رمزهای مکانیکی مورد استفاده در صندوق های کاوه دارای دو دسته بندی زیر می باشند :

شکل ۱ : شاخصهای موجود در قفل های رمز
پیشنهاد می گردد قبل از اقدام به تنظیم رمز حتما چند بار این متن را بصورت کامل مطالعه نمایید و سپس اقدام به تغییر رمز فرمایید .

باز کردن درب در حالت رمز تک شماره ( پیشفرض کارخانه)

عدد ۷۵ را بر روی شاخص باز کردن رمز ( | ) قرار دهید . سپس صفحه ی مدرج را ۴ دور کامل در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید ( چهار بار عدد ۷۵ را بر روی شاخص باز کردن رمز ( | ) قرار دهید و در دور آخر روی عدد ۷۵ توقف کنید ) سپس یک دور در جهت عقربه های ساعت (خلاف جهت ۴ دور قبلی ) بچرخانید . مانند شکل زیر:
توجه : درصورتیکه رمز صندوق را قبلا از ۷۵ به عدد دیگری تغییر داده اید ، در مراحل بالا بجای عدد ۷۵  از عدد خودتان استفاده کنید .

تغییر دادن رمز درحالت رمز تک شماره

شاخص تغییر رمز عملاً ۲ کار انجام میدهد .
۱- پاک کردن رمز قبلی
۲- ایجاد رمز جدید

پس ابتدا می بایست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تعبیه نمود و جهت اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید :

 الف) پاک کردن رمز تک شماره ای :
۱- ابتدا درب صندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید سپس در حالتی که درب باز است دستگیره را بچرخانید تا زبانه ها از دیواره صندوق خارج شود و حالا عدد ۷۵ را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار داده و ۴ دور کامل  به سمت چپ بچرخانید و در دور آخر روی عدد ۷۵  را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) متوقف کنید .
توجه : درصورتیکه رمز صندوق را قبلاً از ۷۵ به عدد دیگری تغییر داده اید ، در مراحل بالا بجای عدد ۷۵ ، از عدد خودتان استفاده کنید .
۲- کلید تغییر رمز را از پشت درب وارد نموده و ۹۰ درجه در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید . در این حالت رمز قبلی پاک شده و قفل رمز آماده پذیرش رمز جدید می باشد . مانند شکل زیر :

شکل ۲: شکل ورود قرار گرفتن کلید تغییر رمز
توجه داشته باشید که ممکن است جهت قرار گرفتن کلید تغییر رمز در صندوقها متفاوت باشد و حتما به جهت سوراخ ورود کلید تغییر رمز (key-direction) دقت کنید .

۳- پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید که هرگز کلید تغییر رمز را از داخل قفل خارج نکنید و سپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز جدید تک شماره ای در بالا و یا وارد نمودن رمز جدید سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است وارد نمایید .

 ب) وارد کردن رمز جدید تک شماره ای :
توجه۱: در رمز های تک شماره ای عدد انتخابی بین ۳۰ الی ۴۰ و ۸۰ الی ۹۰ قرار نگیرد .
توجه۲: اگر درهرکدام ازمراحل تنظیم رمز دچارمشکل شدید ، مراحل تنظیم رمز را بدون خارج کردن کلید تغییر رمز از ابتدا آغاز کنید .
۱- ابتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که در پاک کردن رمز های تک شماره ای در بالا و یا در پاک کردن رمز های سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است پاک نمایید .
۲-حالا رمز جدید خود را بر روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار دهید ( چهار دور کامل در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و در دور آخر روی عدد جدید توقف کنید ) سپس کلید تغییر رمز را بحالت اولیه برگردانید (۹۰درجه به سمت راست بچرخانید ) و از قفل خارج نمائید .

تغییر رمز در حالت رمز سه شماره
توجه : در این مثال :

رمز فعلی شماره ی : عدد اول “۵۲” و عدد دوم “۶۳” و عدد سوم “۲۶”

و رمز جدید شماره ی : عدد اول “۸۰” و عدد دوم “۴۰” و عدد سوم “۷۵” است .

شاخص تغییر رمز عملا ۲ کار انجام می دهد :
۱- پاک کردن رمز قبلی
۲- ایجاد رمز جدید

پس ابتدا می بایست رمز قبلی پاک شود تا بتوان شماره جدید را تعبیه نمود و جهت اینکار به ترتیب زیر عمل نمائید :

الف) پاک کردن رمز سه شماره ای :

۱- ابتدا درب صندوق را طبق روش آموزش داده شده باز نمائید . سپس در حالتی که درب باز است دستگیره را بچرخانید تا زبانه ها از دیواره صندوق خارج شود .
۲- ابتدا شماره اول رمز فعلی ( ۵۲ ) را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار داده و سپس ۴ دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقاً شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد .
۳- سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا شماره دوم رمز فعلی ( ۶۳ ) دقیقاً بر روی خط شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس ۲ بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقاً شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد. ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود ) . بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم رمز فعلی ( ۲۶ ) برسد ( که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود ) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخر دقیقاً شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد . ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود ) .
۴- کلید تغییر رمز را پشت درب وارد نموده و ۹۰ درجه درجهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید . در اینجا رمز قبلی پاک شده و قفل رمز آماده پذیرش رمز جدید می باشد .
۵- پس از طی نمودن مراحل بالا دقت کنید که هرگز کلید تغییر رمز را از داخل قفل خارج نکنید و سپس رمز جدید را طبق وارد کردن رمز جدید تک شماره ای در بالا و یا وارد نمودن رمز جدید سه شماره ای که در ادامه توضیح داده شده است وارد نمایید .

ب) وارد کردن رمز جدید سه شماره ای :
توجه ۱ : توجه کنید که در رمز های ۳ شماره ای عدد انتخابی آخر بین ۳۰ الی ۴۰ و ۸۰ الی ۹۰ قرار نگیرد .
توجه ۲ : فاصله اعداد انتخابی بین مراحل یک و دو همچنین بین مراحل دو و سه بیشتر از ۳۰ درجه در هر دو جهت باشد . 

شکل ۳ : فاصله بین اعداد انتخابی برای رمز

توجه۳ : اگر درهرکدام از مراحل تنظیم رمز دچار مشکل شدید ، مراحل تنظیم رمز را بدون خارج کردن کلید تغییر رمز از ابتدا آغاز کنید .
۱- ابتدا رمز قبلی صندوق را بصورتی که در پاک کردن رمزهای تک شماره ای یا پاک کردن رمزهای سه شماره ای که در بالا توضیح داده شده است پاک نمایید .
۲- ابتدا شماره اول رمز جدید (۸۰ ) را روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار داده و سپس ۴ دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد .
۳- سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا شماره دوم رمز جدید (۴۰ ) دقیقاً بر روی خط شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد (این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود) سپس ۲ بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد . ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود ) .
۴- بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم رمز جدید (۷۵ ) برسد (که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود ) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخر دقیقا شماره رمز روی شاخص تغییر رمز ( \ ) قرار گیرد . ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود) .
مانند شکل رو به رو :
۵- در آخر کلید تغییر رمز را بحالت اولیه برگردانید (۹۰درجه به سمت راست بچرخانید ) و از قفل خارج نمائید  .

باز کردن درب صندوق در حالت رمز سه شماره

توجه : در این مثال از رمز سه شماره ی : عدد اول “۸۰” و عدد دوم “۴۰” و عدد سوم “۷۵” استفاده شده است .
– ابتدا شماره اول (۸۰ ) را روی شاخص | قرارداده و سپس ۴ دور کامل در جهت خلاف چرخش عقربه های ساعت بچرخانید بطوریکه دور چهارم دقیقاً شماره رمز روی شاخص ( | )  قرار گیرد .
– سپس صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا شماره دوم انتخابی (۴۰ ) جهت رمز دقیقاً برروی خط شاخص ( | ) قرار گیرد . ( این دیدن شماره خود یکبار محسوب می شود ) سپس ۲ بار دیگر به سمت راست بچرخانید تا دور آخر دقیقاً شماره رمز روی شاخص ( | ) قرار گیرد . ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع سه دور می شود ).
– بعد صفحه ی مدرج را به سمت چپ بچرخانید تا به شماره سوم ( ۷۵ ) انتخابی برسد ( که این دیدن شماره هم خود یکبار محسوب می شود ) سپس یکبار دیگر به سمت چپ بچرخانید تا دور آخر دقیقاً شماره رمز روی شاخص قرار گیرد . ( که میزان چرخش صفحه مدرج در مجموع دو دور می شود ) .
– حالا صفحه ی مدرج را به سمت راست بچرخانید تا صفحه از حرکت بایستد و کاملاً قفل شود ، در این حالت چنانچه صندوق دارای کلید هم باشد آنرا در حالت باز قرار داده و دستگیره را بچرخانید تا درب باز شود .

فهرست
Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید